Alternatieve scenario's

Het vermogen van een geothermisch doublet kan op meerdere manieren worden vergroot. Twee opties zijn berekend in ThermoGIS:het stimuleren van beide putten, en het toevoegen van een warmtepomp. Ook is er een scenario berekend voor een combinatie van putstimulatie en een warmtepomp. In totaal zijn er dus 4 scenario's berekend:

  • basisscenario
  • putstimulatie
  • warmtepomp
  • putstimulatie en warmtepomp

Putstimulatie

Het doel van het stimuleren van een put is de weerstand die het in- of uitstromende water ondervindt te verkleinen. Technisch gezien betekent dit een verlaging van de skin van de put. Voor het putstimulatiescenario in ThermoGIS is gekozen om voor beide putten de skin met 3 te verlagen, beide putten krijgen dan een skin van -4. De CAPEX zal hierdoor toenemen met 0.5 miljoen euro.

Warmtepomp

De warmtepompoptie in ThermoGIS maakt een lagere injectie temperatuur dan aangegeven door de retourtemperatuur van het warmtenet (d.w.z. de inlaattemperatuur van de warmtewisselaar / warmtepomp Tdh_in. Aangenomen wordt dat de injectietemperatuur Tinj zo laag mogelijk wordt gekozen om het geothermisch vermogen te maximaliseren, maar deze blijft wel beperkt tot een maximum:

Tinj = Taq - ΔT

met:

  • Tinj = injectietemperatuur
  • Taq = temperatuur van de aquifer (reservoir)
  • ΔT = temperatuurverschil tussen geproduceerd en geïnjecteerd water.

Voor de implementatie van een warmtepomp bestaan veel mogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de in- en uitvoertemperatuur, de capaciteit van de warmtepomp, enz. Voor het ThermoGIS scenario dat online beschikbaar is, is er voor gekozen de warmtepomp aan het einde van de oppervlakte-installatie toe te voegen. De retourtemperatuur is verlaagd van de standaard 30°C naar 20°C. Zo komt de extra warmte in aanmerking voor SDE+. De elektriciteit die wordt verbruikt door het laten draaien van de pomp en voor het onttrekken van meer warmte aan de brine vóór herinjectie komt niet in aanmerking.

In plaats van een COP voor de warmtepomp te berekenen, is een constante waarde van 5 aangehouden. TNO werkt momenteel aan een meer gedetailleerde uitvoering van de warmtepomp-optie. Hier is alvast enige informatie te lezen over deze ontwikkeling. De CAPEX van de warmtepomp is gesteld op 200€ per kW-vermogen, en de jaarlijkse OPEX 20€ per kW. De door de elektrische pomp van de warmtepomp geproduceerde warmte is niet opgeteld bij het vermogen van het doublet omdat deze niet in aanmerking komt voor de SDE+-subsidie. Deze heeft een waarde gekregen van 2 €ct/kWh, die de kostprijs van een alternatieve warmwater-installatie is. Deze waarde is afgetrokken van de OPEX.

Het resultaat van de alternatieve scenario's kan in de Map Viewer bekeken worden in het tabblad Gedetailleerd wanneer een kaart met het vermogen of het economisch potentieel van een aquifer wordt getoond, door een of beide van de Stimulatie- en Warmtepomp-knoppen aan te klikken.