Alternatieve scenario's

Het vermogen van een geothermisch doublet kan op meerdere manieren worden vergroot. Twee opties zijn door berekend in ThermoGIS, namelijk het stimuleren van beide putten en het toevoegen van een warmtepomp. Ook is er een scenario berekend voor een combinatie van putstimulatie en een warmtepomp. In totaal zijn er 4 scenario's berekend:

  • basisscenario
  • putstimulatie
  • warmtepomp
  • putstimulatie en warmtepomp

Putstimulatie

Het doel van het stimuleren van een put is de weerstand die het in- of uitstromende water ondervindt te verkleinen. Technisch gezien betekent dit een verlaging van de skin van de put. Voor het putstimulatiescenario in ThermoGIS is gekozen om voor beide putten de skin met 3 te verlagen, beide putten krijgen dan een skin van -4. De CAPEX zal hierdoor toenemen met 0.5 miljoen euro.

Warmtepomp

Er zijn veel verschillende configuraties te bedenken voor het toevoegen van een warmtepomp. Hier is gekozen om de warmtepomp aan het einde van de oppervlakte keten te plaatsen. Hiermee wordt de uitkoelingstemperatuur verlaagd van 30 °C naar 20 °C. Op deze manier komt de geproduceerde warmte door de warmtepomp in aanmerking voor de SDE-subsidie. De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt, en die ook voor warm water zorgt, komt niet in aanmerking. Hoe deze warmte aan de proceskant gebruikt wordt laten we hier in het midden, aangezien de toepassingen heel divers zullen zijn. In plaats van een COP (coefficient of performance) te berekenen wordt een waarde van 5 aangenomen. De CAPEX van de warmtepomp wordt aagenomen op 200 EUR per kW vermogen en de jaarlijkse OPEX op 20 EUR per kW vermogen. De warmte-energie afkomstig van de elektrische pomp van de warmtepomp wordt niet bij het vermogen van het doublet opgeteld omdat deze energie niet in aanmerking komt voor de SDE+ subsidie zoals eerder vermeld. Maar deze energie wordt wel een waarde gegeven van 2 EURct/kWh, wat de kostprijs van een alternatieve warmwaterinstallatie weergeeft. Deze waarde zal in mindering worden gebracht op de OPEX.